Vojta Lacko

Vojta Lacko je profesionální tanečník, choreograf a mezinárodní prezentér s více jak 20tiletou praxí. Jeho choreografie ve stylu Disko Dance, Show Dance, Parketové kompozice, Hip Hop, Street Dance jsou vysoce oceňovány na různých tanečních soutěžích jak u nás, tak i v zahraničí. Z jeho největších úspěchů uvádíme např- mistr, vicemistr, finalista, semifinalista v tanečních soutěžích na Mistrovství Československa, Mistrovství České republiky, Mistrovství světa a Evropy. Různá ocenění a tituly získal na Slovensku, v Rusku, v Maďarsku, v Polsku, v Německu, v Itálii, ve Španělsku a ve Francii. 

Jeho choreografie ať již s taneční školou, kterou měl na Moravě nebo jako jednotlivce, ocenili nejen diváci, ale i uznávání porotci snad ve všech větších městech v České a Slovenské republiky a v zahraničí.

Připravuje choreografie i pro známé zpěváky a zpěvačky či hudební skupiny, natáčí taneční reklamy.

V současnosti je Vojta oblíbený instruktor skupinových cvičení, byl  finalistou soutěže o Krále a Královnu instruktorů 2012.

Najdete ho na pravidelných skupinových lekcích a akcích nejen v Praze, ale mimo ČR.

Skupinové lekce Latino Dance, Movie dance, Body Work, Core Training, Street Dance, MTV Dance, předvedl Vojta už i na velkých sportovních  a firemních akcích v zahraničí,  např. ve Švýcarsku, Polsku, Ukrajině, Maďarsku, Turecku, Rakousku.

Z jeho hodin odejdete nejen o pár kilo lehčí, ale i plní energie, lásky a pohody.

S Vojtou si na hodinách nejen zatančíte, ale i zařádíte a zazpíváte.

Přijďte se sami přesvědčit. Jeho lekce jsou určené jak pro muže, ženy, tak i děti od 6 let.   

POPIS nabízených skupinových lekcí

LATINO DANCE - originální a jedinečné choreografie, které z 90% jsou vytvořené přímo Vojtou a jsou určeny jak pro začínající, tak i pokročilé tanečníky. Na hodinách Latino Dance se nesetkáte s aerobním cvičením, ani Zumba prvky, takže zapomeňte na šasé, v step a další kroky, které najdete opravdu jen v aerobikových hodinách. Uslyšíte písničky, které běžně hrají v rádiích, případně na diskotékách, známé písničky, u kterých si nejen zatančíte, ale i zazpíváte. Čekají vás latinskoamerické dance rytmy a kroky jako Salsa, Cha Cha, Jive, Rok ń roll, Pasodoble, Merengue, Regeaton, Cumbia a další styly tanců, které patří mezi latinské rytmy a které si běžně zatančíte na diskotékách kdekoliv na světě, kde budou tyto rytmy hrát. Takže žádný skákání, Street dance  - které patří do jiných hodin, vás opravdu nečekají. Během této hodiny spálíte mnohonásobně víc kalorií než v jakékoliv jiné hodině. Z hodiny budete odcházet zpocení a plní energie, lásky a pohody. Nově zařazené choreografie se vždy vysvětlují. Pozor nepotřebujte tanečního partnera nebo boty podpatku. 

DANCE SHOW 90 - chcete slyšet písničky 90. let od Michaela Jacksona, Madonny, Kylie Minogue, Take That, Rickyho Martina? Tak právě tato hodina je určena právě pro vás. Hodina probíhá formou výuky a je opět částečně tvořena tanečními prvky jednotlivých zpěváků, které najdete ve videoklipech. Vojta však tyto choreografie sestavil tak, aby je zvládl i úplný začátečník. Takže ze 70% jsou sestavené Vojtou. Choreografie na Michaela jako Thriller nebo na Madonnu Vogue, jsou nezapomenutelné. Hodina probíhá formou výuky a je určena i pro začínající tanečníky a tanečnice. Přijďte si je připomenout na některou hodinu. 

MOVIE DANCE - jednoduché a originální choreografie na písničky z filmu Mamma Mia, Hříšný tanec, Pomáda, Dracula, Tři Oříšky pro Popelku, Dívka na koštěti, Saxana, Sestra v Akci, Sanitka, Step Up, Božská Těla, Flashdance, Dreamgirls, Limonádový Joe, Mrazík,Šíleně smutná princezna, Cesta do Ameriky, Varieté, Honey, Soľ nad Zlato, Fame a další. Hodina může probíhat i formou výuky a je určena i pro začínající tanečníky a tanečnice. Při písničkách, které všichni znáte z jednotlivých filmů, si nejen zatancujete, ale se i vyřádíte. 

BODY WORK, CORE TRAINING, BŘICHO EXPRESS - posilovací hodina, která vám nahradí posilovnu. Je speciálně určena pro problémové partie, jako je bříško, zadeček, svaly na rukou a zádové svalstvo. Při této hodině se používá závaží a speciální expandery - gumičky. Tuto hodinu doporučuji nejen ženám, ale i mužům. Hodina nezačíná aerobikovým zahřátím nebo tanečními kroky.  Pravidelným cvičením zpevníte problémové partie.

STREET – SHOW – DISCO DANCE - MTV DANCE – jednoduchá taneční sestava sestavena přímo na účastnicích akce. Taneční choreografie a sestavy, které probíhají formou výuky a jejíž taneční prvky se dají využít na návštěvě diskotéky.  Choreografie na hudbu současných hitů.  Určeno nejen pro začátečníky.   
 
 

"TANEC dělá SEXY těla

 
 
Vojta Lackois a professional dancer, choreographer and international presenter with more than 20 years of experience. His choreography in the style of Disco Dance, Show Dance, Particle Compositions, Hip Hop, Street Dance are highly appreciated in various dance competitions both at home and abroad. His greatest achievements include the master, vicemistrist, finalist, semifinalist in dance competitions at the Czechoslovak Championship, the Czech Championship, the World Championship and Europe. Various awards and titles were won in Slovakia, Russia, Hungary, Poland, Germany, Italy, Spain and France. His choreography, whether with a dance school he had in Moravia or as an individual, was appreciated not only by the audience but also by the recognition of jurors in all major cities in the Czech and Slovak Republics and abroad. Prepares choreographies for famous singers and singers or music groups, shoots dance ads. At present, Vojta is a favorite instructor of group exercises, he was the finalist of the King and Queen Instructor Competition 2012. You will find it on regular group lessons and events not only in Prague, but outside the Czech Republic. Latino Dance, Movie Dance, Body Work, Core Training, Street Dance, MTV Dance, showed Vojta in large sports and corporate events abroad, such as Switzerland, Poland, Ukraine, Hungary, Turkey, Austria. From his hours, you will not only lose a few pounds of light, but also fill energy, love and well-being. With Vojta, you not only dance on the lessons, but you also organize and sing. Come and convince yourself. His lessons are designed for men, women, and children from the age of 6.
 
DESCRIPTION of group lessons offered
 
 LATINO DANCE - original and unique choreography, made of 90% by Vojta and designed for both novice and advanced dancers. At the Latino Dance you will not encounter aerobic exercise or Zumba elements, so forget the chassis, the step and the next steps that you can really find only in aerobics classes. You will hear songs that are commonly played on radio, or on discos, famous songs that you can not only dance but also sing. Latin-style dance rhythms and footsteps such as Salsa, Cha Cha, Jive, Rok ń roll, Pasodoble, Merengue, Regeaton, Cumbia and other dance styles that are Latin rhythms and which you normally dance in discos anywhere in the world. rhythms to play. So no jumping, Street dance - which belongs to the other hours, you really do not expect. During this time, you will burn more calories more than at any other hour. From the hour you will be sweating away and filled with energy, love and well-being. New choreographies are always explained. Be careful not to need a dance partner or heel shoes. 
 
 DANCE SHOW 90 - Do you want to hear the 90s from Michael Jackson, Madonna, Kylie Minogue, Take That, Ricky Martin? This hour is just for you. The lesson takes place in the form of teaching and is again partly composed of dancing elements of individual singers, which you can find in video clips. However, Vojta compiled these choreographies so that even a complete beginner could do it. So, 70% is composed by Vojta. Choreography on Michael as Thriller or Madonna Vogue are unforgettable. The lesson takes the form of teaching and is also intended for beginners dancers and dancers. Come and remember them for an hour.
 
 
MOVIE DANCE - Simple and original choreography for songs from the movie Mamma Mia, Sinful dance, Pomada, Dracula, Three Nuts for Cinderella, Girl on broom, Saxana, Sister in Action, Sanitka, Step Up, Divine Bodies, Flashdance, Dreamgirls, Lemonade Joe , Frosty, Mad Cute Princess, Coming to America, Varieté, Honey, Salt over Gold, Fame and more. An hour can also be a form of teaching and is also intended for beginners dancers and dancers. With songs that you all know from individual films, you not only dance, but you are also doing well. 
 
 BODY WORK, CORE TRAINING, BRICHO EXPRESS - a booster hour that will replace your gym. It is specially designed for problem areas such as belly, buttocks, hand muscles and back muscles. At this time, weights and special expanders - rubber bands are used. I recommend this hour not only to women but also to men. The hour does not start with aerobic warming or dance steps. With regular exercise, you will strengthen the problem areas. 
 
STREET - SHOW - DISCO DANCE - MTV DANCE - a simple dance group composed directly on the event participants. Dance choreographies and compositions that take place in the form of teaching and whose dance elements can be used to visit a disco. Choreography for the music of contemporary hits. Designed not only for beginners.
 
 "DANCE DOES SEXY FOOT"

 

 

Vojta Lacko is a professional dancer, choreographer and international presenter with more than 20 years of experience. His choreography in the style of Disco Dance, Show Dance, Particle Compositions, Hip Hop, Street Dance are highly appreciated in various dance competitions both at home and abroad. His greatest achievements include the master, vicemistrist, finalist, semifinalist in dance competitions at the Czechoslovak Championship, the Czech Championship, the World Championship and Europe. Various awards and titles were won in Slovakia, Russia, Hungary, Poland, Germany, Italy, Spain and France. His choreography, whether with a dance school he had in Moravia or as an individual, was appreciated not only by the audience but also by the recognition of jurors in all major cities in the Czech and Slovak Republics and abroad. Prepares choreographies for famous singers and singers or music groups, shoots dance ads. At present, Vojta is a favorite instructor of group exercises, he was the finalist of the King and Queen Instructor Competition 2012. You will find it on regular group lessons and events not only in Prague, but outside the Czech Republic. Latino Dance, Movie Dance, Body Work, Core Training, Street Dance, MTV Dance, showed Vojta in large sports and corporate events abroad, such as Switzerland, Poland, Ukraine, Hungary, Turkey, Austria. From his hours, you will not only lose a few pounds of light, but also fill energy, love and well-being. With Vojta, you not only dance on the lessons, but you also organize and sing. Come and convince yourself. His lessons are designed for men, women, and children from the age of 6.